Veri Sorumlusuna Başvuru Formu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesi gereğince kişisel verisi işlenen ilgili kişilere birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. Yine Kanun’un 13. Maddesi gereğince veri sorumlusu sıfatına sahip Barbaros Mah. Buğday Sok. No:2/3 Çankaya Ankara adresine mukim Özel Ena Laboratuvar Görüntüleme Medikal Tıbbi Cihazlar Pazarlama Ticaret A.Ş.’ye (“Kurum”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde aşağıdaki yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede başvurunun yazılı yapılmak istenmesi halinde aşağıdaki formun doldurulması gerekmektedir. İlgili form;

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • İadeli Taahhütlü posta yoluyla,
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun elektronik imza ile imzalanması ve Kurum’un kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • Daha önce Kurum’a bildirilen ve Kurum sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden gönderim yapmak suretiyle,

Kurum’a iletilebilecektir.

Kanun’un 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebiniz yanıtlanacaktır. Ayrıca ilgili taleplerin değerlendirilmesi aşamasında başvurunun teyit edilmesi ve kişisel veri güvenliğinin sağlanması amacıyla başvuru sahibinden başvurusuna istinaden ek bilgi talep edilebilir. Başvuru cevabının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilecektir.

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

  Başvuru Sahibi Bildirim Yöntemi

  Lütfen başvurunuza istinaden vereceğimiz yanıta ilişkin bildirim yöntemini seçiniz:

  Başvuru Sahibinin Talepleri

  Lütfen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi gereğince taleplerinizi aşağıda detaylıca bildiriniz ve taleplerinize ilişkin olarak varsa bilgi ve belgeleri de başvuru formuna ekleyiniz.

  Yukarıda yer alan bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca toplanmakta olup yalnızca başvuru sahibinin talebine cevap verilmesi amacıyla kullanılacaktır.
  Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru halinde Kurum’un herhangi bir mesuliyet kabul etmemekle birlikte hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvuru sebebiyle doğan tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.